പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ എന്റെ ഗ്രാമം എന്നീ പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ എന്റെ ഗ്രാമം എന്നീ പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  പി എം ഇ ജി പി പദ്ധതിയില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 35 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.  ഉല്‍പാദന യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപവരെയും സര്‍വീസ് യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപവരെയും പദ്ധതി ചെലവ് വരുന്നവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  അപേക്ഷകള്‍ www.kviconline.gov.in ല്‍ പി എം ഇ ജി പി പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേന കെ വി ഐ ബി ഏജന്‍സി മുഖാന്തിരം  സമര്‍പ്പിക്കണം.
എന്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതിയില്‍ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 40 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.  അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപവരെ പദ്ധതി ചെലവ് വരുന്ന യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  അപേക്ഷാ ഫോറം ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കും.  ഫോണ്‍: 0497 2700057, 9400656982.

Leave A Reply

Your email address will not be published.