മയ്യിലിൽ ബസ്സിൽ കയറിയ യാത്രക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു.

കണ്ണൂർ മയ്യിലിൽ ബസ്സിൽ കയറിയ യാത്രക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. മയ്യിലിൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയ യാത്രക്കാരനാണ് ബസ്സിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടത്. ബസ്സിൽ കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ബസ്സ് ജീവനക്കാർ ആണ് കുഴഞ്ഞു വീണ യാത്രക്കാരനെ മയ്യിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.