സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പോഷണ്‍ പ്രതിജ്ഞ ഒരേ ദിവസം ഒരേ സമയം നടത്താന്‍ വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടര്‍ നിർദ്ദേശിച്ചു.

സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സപ്തംബര്‍ 17 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 16 വരെ പോഷണ്‍ മാസം ആചരിച്ചു വരികയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പോഷണ്‍ പ്രതിജ്ഞ ഒരേ ദിവസം ഒരേ സമയം നടത്താന്‍ വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും ഒക്ടോബര്‍ 14 ന് പോഷണ്‍ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാതല ഐ സി ഡി എസ് സെല്‍ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു

Leave A Reply

Your email address will not be published.