കറൻസി വിനിമയ നിരക്കുകൾ

1.🇸🇦സൗദി റിയാൽ : 18.88
2.🇦🇪യു.എ.ഇ ദിർഹം : 19.28
3.🇶🇦ഖത്തർ റിയാൽ : 19.45
4.🇴🇲ഒമാൻ റിയാൽ : 183.92
5.🇧🇭ബഹ്‌റൈൻ ദിനാർ : 187.86
6.🇰🇼കുവൈറ്റ് ദിനാർ : 232.82
7.🇲🇾മലേഷ്യൻ റിങ്കറ്റ് : 16.92
8.🇪🇺യൂറോ : 77.76
9.🇺🇸അമേരിക്കൻ ഡോളർ : 70.82

Leave A Reply

Your email address will not be published.